Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Nidzica, ul. Dębowa 2A, 13-100 Nidzica

1.Budynek biura Nadleśnictwa Nidzica mieści się na terenie leśnictwa Nidzica,
w oddziale 372a. Biuro tworzy jeden budynek posiadający zwartą bryłę.

2.Budynek posiada  trzy kondygnacje użytkowe. W biurze może przebywać jednocześnie do 60 osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

3.W celu dostania się do budynku administracyjnego Nadleśnictwa Nidzica należy przejść przez bramę znajdującą się w ogrodzeniu oraz wykonać telefon na numer stacjonarny nadleśnictwa.

4.Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym  parkingu przed budynkiem i nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Wejście i wyjście do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od strony parkingu i jest usytuowane na poziomie siedmiu schodków przed drzwiami głównymi.  

6.W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi restrykcjami interesanci obsługiwani są w przedsionku lub w razie potrzeby w pokoju nr 9, mieszczącym się na parterze budynku.

7.Przed  wejściem do budynku nie ma pochylni/podjazdów/wind dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi  do holu i  sekretariatu.

8.Poruszanie się osób niepełnosprawnych pomiędzy piętrami budynku nie jest możliwe, ponieważ budynek nie posiada windy dla wózków inwalidzkich.

9.Drzwi i przejścia w budynku nie posiadają minimalnej szerokość 90 cm, uniemożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

10.Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

11.W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

12.W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

13.Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

14.W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.