Lista aktualności Lista aktualności

łowiectwo

Zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie - „Gospodarka łowiecka to: działalność w zakresie ochrony przyrody, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Zatem łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny)  i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie  z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej"

 

Gospodarka łowiecka , poprzez polowanie, utrzymuje populacje dzikich zwierząt na rozsądnym, gospodarczo znośnym poziomie.   To przede wszystkim tradycja obyczaj, kultura i swoistego rodzaju słownictwo.

Nadleśnictwo Nidzica  zarządza powierzchnią ok. 24 tys. ha lasów. Koła łowieckie wydzierżawiają od Nadleśnictwa 12-cie obwodów łowieckich. Dwa z nich  (300 i  320)  wyłączone są z wydzierżawienia. Te dwa obwody tworzą  Ośrodek Hodowli Zwierzyny o nazwie „Koniuszyn". Nadleśnictwo na swym terenie prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą o lasach. Główne działania polegają na hodowli i ochronie lasu dla zachowania zasobów leśnych, prowadzeniu zalesień i odnowień w celu zwiększenia lesistości kraju oraz pozyskaniu drewna,  ponad to prowadzi hodowlę  tzw. dzikiej zwierzyny. Poniżej przedstawiono w jaki sposób leśnicy wspomagają łowiectwo, czyli jak funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierząt przy Nadleśnictwie Nidzica.

Stan prawny

OHZ został powołany decyzją  z dnia 22 kwietnia 1994 roku przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa, na podstawie art. 16 pkt.2  Ustawy  z dnia 13 października 1995 r. -  Prawo łowieckie. OHZ posiada swój własny regulamin organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną gospodarki łowieckiej.  

Lokalizacja

OHZ „Koniuszyn" położony jest w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Nidzica i obejmuje swym zasięgiem południową część Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. Łączna powierzchnia  Ośrodka to 12 142  ha. Lesistość wynosi 88 %, co świadczy o tym , że Ośrodek składa się z typowo leśnych obwodów łowieckich.

Podstawa hodowli

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny realizując   założenia  ujęte w ustawie – „Prawo łowieckie".  Wdraża nowe osiągnięcia z zakresu łowiectwa, odtwarza populacje zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących, hoduje rodzime gatunki zwierząt łownych i tych szczególnie pożytecznych,  prowadzi badania naukowe i szkolenia  z zakresu łowiectwa. Celem gospodarki łowieckiej na terenie OHZ jest utrzymanie odpowiedniego składu gatunkowego i liczbowego zwierzyny, z uwzględnieniem równowagi biologicznej środowiska naturalnego i jego różnorodności. Prowadzi się tam także dokarmianie zwierzyny, wprowadza się dogodną dla jeleni, saren i dzików bazę żerową. Kosi się łąki, wykłada sól w lizawkach. Z uwagi na leśny charakter obwodów wchodzących w skład OHZ, podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny m.in. : jeleń europejski , sarna europejska, dzik.  Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej, na terenie OHZ występują, w mniejszym lub większym zakresie, niemal wszystkie gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym: lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, zając szarak. Oprócz zwierząt, będących na liście łownych, na terenie OHZ, występują  gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są wśród nich takie jak: bóbr europejski, żuraw, bielik, wilk. W 2011 r. zapoczątkowano inwentaryzację tego drapieżnika.  Przeprowadza się również inwentaryzację łosia metodą pędzeń próbnych.

Liczbę zwierząt określa się na podstawie corocznych inwentaryzacji, które przypadają na okres zimowy (luty/marzec). Liczebności populacji obrazują Roczne Plany Łowieckie i Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany, w którym zawarto m.in.: ilość występujących w rejonie zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, stan zagospodarowania  obwodów łowieckich, rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa, zadania w zakresie poprawy stanu docelowego zwierzyny na okres obowiązywania planów.

 

Zadania i zagospodarowanie OHZ

W ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej w OHZ, Nadleśnictwo: zakłada poletka produkcyjne (obecnie pow. ok. 40 ha), kosi łąki , które są wykorzystywane przez zwierzynę i  na produkcję karmy, buduje i utrzymuje urządzenia łowieckie tj. paśniki, lizawki. Szacuje się i wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną  w sąsiednich uprawach rolnych, organizuje polowania, współpracuje ze szkołami w zakresie (badań naukowych, prac magisterskich, itp.), organizuje spotkania, wycieczki, pogadanki tematyczne, staże dla nowo wstępujących do PZŁ, organizuje szkolenia dla kół łowieckich i pracowników lasów państwowych, kultywuje tradycję i zwyczaje myśliwskie.
Dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania OHZ, Nadleśnictwo zatrudnia 1 leśniczego d.s. łowieckich. Do jego zadań należy kierowanie pracą w OHZ. Na terenie Ośrodka znajduje się również kwatera myśliwska, zlokalizowana w Koniuszynie. Służy ona m.in.  turystom odwiedzającym tereny Nadleśnictwa Nidzica, którzy zainteresowani są grzybobraniem, wypoczynkiem czynnym i biernym lub „polowaniem z obiektywem".
Na terenie Nadleśnictwa Nidzica prowadzona jest gospodarka łowiecka, która obejmuje 12 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie i 2 obwody wyłączone z dzierżawy - Ośrodki Hodowli Zwierzyny.

302 "Cietrzew" Nidzica

300  N-ctwo Nidzica OHZ

319 „Bóbr" Warszawa

320 N-ctwo Nidzica OHZ

321„Cietrzew" Nidzica

322 „Knieja" Nidzica

323 „Tabakiera" Podkowa Leśna

325 „Łyna" N. Ramuki

337 „Mewa" Pułtusk

338 „Wataha" Nidzica

339 „Knieja" Nidzica

340 Nr 1 Mława

341 „Cietrzew" Nidzica

342 „Tabakiera" Podkowa Leśna