Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne HCVF

od 29 grudnia 2020 r. można składać uwagi i propozycje dot. lasów o szczególnej wartości

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nidzica informuje o ponownych konsultacjach społecznych.

Do 29 grudnia 2020 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.2, HCVF 6 oraz ekosystemów referencyjnych na załączonych formularzach konsultacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela

Justyna Rogowska, e-mail:justyna.rogowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 625 28 41

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF kategorii 3.2 oraz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Nidzica

Nadleśnictwo Nidzica informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych lasów o szczególnych przyrodniczych HCVF 3.2 HCVF 3.2 (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce oraz dokumentem „Kryteria wyznaczania lasów szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce”.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ujęte w załączniku I dyrektywy siedliskowej, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej – grądy, buczyny, łęgi).

Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, które pozostawia się bez ingerencji.

 

W związku z korektą powierzchni tych lasów przedkładamy do konsultacji wykazy lasów wraz z ich lokalizacją na mapach. Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów:

 

- osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Nidzica,

- pocztą tradycyjną – Nadleśnictwo Nidzica, ul. Dębowa 2A, 13-100 Nidzica;

- adres e-mail – nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl.

Osoba do kontaktu: Justyna Rogowska, tel. (89) 625 28 41, e-mail: justyna.rogowska@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Termin konsultacji do 10.06.2019 r.


Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne