Wydawca treści Wydawca treści

Bez wody nie ma życia...

INFORMACJE O PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ, W KTÓRYM UCZESTNICZY NADLEŚNICTWO NIDZICA


Bez wody nie ma życia, trzeba ją tylko zgromadzić w odpowiednim miejscu i dobrze spożytkować....

Szczegółowa nazwa przedsięwzięcia  to „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

 

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

 

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

 

Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi
144 500 000,00 zł

 Nadleśnictwo Nidzica w 2015 roku pozyskało :

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):11 637,60 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO (Jednolita Płatność Obszarowa): 98 247,57 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO (Płatności rolnośrodowiskowe):52 186,91 zł

 z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową dotacje (Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa PROW oraz KPZL): 822,77 zł; 17 218,06 zł

Nadleśnictwo Nidzica w 2014 roku pozyskało :

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):14 733,55 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO (Jednolita Płatność Obszarowa):103 330,62 zł

 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO (Płatności rolnośrodowiskowe):101 469,16 zł

 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przebudowa dojazdów pożarowych dopłaty bezpośrednie ):

1 224 265,00 zł

 z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową dotacje (Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa PROW oraz KPZL): 5262,74 zł; 25326,04 zł

 

 

Nadleśnictwo Nidzica w 2013 roku pozyskało :

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  3000 zł (wydanie materiałów promujących działalność edukacyjno-ekologiczna Nadleśnictwa Nidzica)

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania): 14 733, 55 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Jednolita Płatność Obszarowa):103 330,62 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Płatności rolnośrodowiskowych):101 469,16 zł

 z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową dotacje (Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa PROW): 10 377,36 zł

Nadleśnictwo Nidzica w 2012 roku pozyskało :

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):

14 389,30 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Jednolita Płatność Obszarowa):

85 782,79 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Płatności rolnośrodowiskowych):

102 980,50 zł

 z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową dotacje (Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa PROW)

 17 163,80 zł
Nadleśnictwo Nidzica w 2011 roku pozyskało :

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

7 500 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):

14 391,99 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Jednolita Płatność Obszarowa):

83 307,23 zł.

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Płatności rolnośrodowiskowych):

107 021,60 zł.

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (drogi  p-poż)

2 015 770 zł.

 
Nadleśnictwo Nidzica w 2010 roku pozyskało :

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (dofinansowanie remontu i modernizacji urządzeń turystycznych w rezerwacie):

5 000 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (wydanie albumu pt."Skarby przyrody Nadleśnictwa Nidzica")

12 500 zł:

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):

14 388,80 zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Jednolita Płatność Obszarowa):

66 028,71 zł.

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Płatności rolnośrodowiskowych):

31 751,24 zł.

Łącznie Nadleśnictwo Nidzica pozyskało w 2010 r.  129 668,75 zł

 
 

Nadleśnictwo Nidzica w 2009 roku pozyskało:

z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową dotacje (Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa PROW)                             

3,91 tys. zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (dofinansowanie remontu i modernizacji urządzeń turystycznych udostępniających rezerwaty "Żródła rzeki Łyny" i Koniuszanka II)

6,52 tys. zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ONW (Wspieranie prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania):

10,60 tys. zł

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach JPO ( Jednolita Płatność Obszarowa):

34,68 tys. zł.

Łącznie Nadleśnictwo Nidzica pozyskało w 2009 r. 51,79 tys. zł.