Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

 

Siedlisko leśne, czyli zespół czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy, które kształtują dany obszar w leśnictwie ma ogromne znaczenie hodowlane, gdyż ono kreuje skład gatunkowy przyszłego drzewostanu. Uproszczając, siedliska borowe, gdzie udział sosny waha się w granicach 50-70%, zajmują 49 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa Nidzica. Siedliska lasowe, gdzie zmniejsza się udział sosny na korzyść dębu, modrzewia, świerka wymagają  bogatszego podłoża, stanowią również 49 % pow. Nadleśnictwa. Siedliska olsowe to siedliska wilgotne, umiejscowione wzdłuż cieków – stanowią one 2 % powierzchni nidzickich lasów.

Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nidzica wynosi ok. 32%. Większe kompleksy leśne na terenie nadleśnictwa to: Puszcza Napiwodzko-Ramucka na północy, na południu pozostałości po dawnej Puszczy Mławskiej. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Nidzica jest sosna, która zajmuje 88 % powierzchni. Następnym gatunkiem pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest brzoza – prawie 5%, świerk ok. 3 %, dąb – 2  %, powierzchni, olsza i  pozostałe gatunki (osika, lipa, grab, modrzew, klon) ok.  2 %.